Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI VÀ QUYỀN ĐƯỢC IM LẶNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Trịnh Tuấn Anh

Tóm tắt


Bài viết phân tích: (i) Khái niệm, và các đặc điểm cơ bản của nguyên tắc suy đoán vô tội; (ii) Nguồn gốc, bản chất, phạm vi áp dụng quyền được im lặng của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự Việt Nam; đồng thời, phân tích bất cập trong thực tiễn áp dụng và một số ý kiến về hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự.


Toàn văn: PDF