Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Nguyễn Văn Cừ

Tóm tắt


Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) của Nhà nước ta đã quy định về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; trong đó có nhiều quy định mới thể hiện quan điểm, chính sách hình sự của Nhà nước ta phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm hại chế độ hôn nhân và gia đình. Bài viết này phân tích, nêu rõ các quy định mới cùng biện pháp xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự đối với các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình.


Toàn văn: PDF