Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ VỀ QUYỀN BỀ MẶT TRONG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Trần Thị Huệ

Tóm tắt


Bài viết lý giải các dấu hiệu để nhận diện quyền bề mặt, phân tích ý nghĩa của quyền bề mặt đối với sự phát triển của nền kinh tế xã hội Việt Nam hiện đại; đồng thời phân tích, phát hiện một số khía cạnh pháp lý các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền bề mặt. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.


Toàn văn: PDF