Tạp chí Khoa học kiểm sát

Tạp chí của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ảnh trang chủ tạp chí

S. 35 (2020): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (35)/2020

Mục lục

Bài viết

Ngành Kiểm sát nhân dân cần tiếp tục quan tâm đào tạo, giáo dục và xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Tóm tắt PDF
Trần Quốc Vượng 5
Phân loại tội phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam và vấn đề tiếp tục hoàn thiện chế định này trong tương lai Tóm tắt PDF
Lê Văn Cảm, Mạc Minh Quang 10
Các tội phạm về tình dục đối với trẻ em - Pháp luật, thực tiễn và một số giải pháp Tóm tắt PDF
Trần Văn Độ 8
Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của phụ nữ, trẻ em Tóm tắt PDF
Trần Công Phàn 10
Chứng cứ chứng minh trong các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm mà bị hại là phụ nữ, trẻ em Tóm tắt PDF
Lại Viết Quang 7
Đặc điểm của tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện trong Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và một số vấn đề đặt ra đối với việc áp dụng pháp luật của các chủ thể tiến hành tố tụng Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn 6
Bàn về tài sản có của thương nhân mất khả năng thanh toán Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hồng Vân, Phan Công Tiến 10
Một số vấn đề về bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền riêng tư, quyền của cá nhân đối với hình ảnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hợi 8